เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง

Posted on Wed, 01/12/2022 - 21:11 by Rochana_Madla

เงื่อนไข

          บรรณารักษ์ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจัดระบบสารสนเทศด้วยระบบ L.C. การกำหนดหัวเรื่อง คำสำคัญ และระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib และมีสิทธิในการสร้าง Category                                      

ข้อสังเกต

สำหรับรายชื่อหนังสือใน มคอ.3 มีข้อสังเกตและข้อควรระวัง ดังนี้

  1. ตรวจสอบรายชื่อหนังสือหรือตำราหลัก และหนังสืออ่านเพิ่มเติม ตั้งแต่ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ครั้งที่พิมพ์ ปีที่พิมพ์ เพราะบางครั้งข้อมูลของหนังสืออาจจะไม่ตรงกับตัวเล่มที่มีในห้องสมุด 
  2. การเพิ่มรายการหัวเรื่อง ต้องตรวจสอบความถูกต้องหน้า OPAC ทุกครั้ง เพื่อใช้ผู้ใช้สามารถสืบค้นได้
  3. การเพิ่มหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟรี ต้องตรวจสอบความถูกต้องหน้า OPAC ทุกครั้งโดยเฉพาะ URL ของหนังสือเล่มนั้นเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานได้
  4. กรณีหนังสือชื่อเรื่องเดียวกัน ผู้แต่งคนเดียวกัน แต่ครั้งที่พิมพ์ต่างกัน หรือเป็นฉบับแปล ให้จัดเป็นหนังสือที่เกี่ยวโยงกัน

ข้อควรระวัง

  1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟรี ที่จะนำมาใส่ในฐานข้อมูล URL ต้องเป็น HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) เท่านั้น ลิขสิทธิ์การเผยแพร่ผลงานทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นฉบับที่มีเนื้อหาสมบูรณ์
  2. หนังสือหรือตำราหลัก และหนังสืออ่านเพิ่มเติม บางเล่มมีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟรี สืบค้นและนำมาสร้างระเบียนเพิ่มในระบบ WALAI AutoLib เฉพาะเล่มที่เผยแพร่ถูกลิขสิทธิ์และเป็นฉบับที่มีเนื้อหาสมบูรณ์
  3. หนังสือชื่อเรื่องเดียวกัน ผู้แต่งต่างกัน ถือว่าไม่ใช่หนังสือเล่มเดียวกัน
  4. หนังสือชื่อเรื่องเดียวกัน ผู้แต่งคนเดียวกัน แต่ครั้งที่พิมพ์ต่างกัน ให้จัดเป็นหนังสือที่เกี่ยวโยงกัน
  5. หนังสือฉบับแปล ให้จัดเป็นหนังสือที่เกี่ยวโยงกัน
  6. ต้องมีการตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้ทันกับหลักสูตรอยู่ตลอดเวลา เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง รหัสวิชา ชื่อรายวิชา และหนังสือประกอบรายวิชา ตาม มคอ.3
Back to Top