ข้อมูลผู้เขียน

Posted on Wed, 01/12/2022 - 21:14 by Rochana_Madla

Rochanamadla

   ชื่อ-สกุล : นางสาวรจนา หมาดหล้า

   ตำแหน่ง : บรรณารักษ์

   สังกัด : งานจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ

   ฝ่าย : พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

   เบอร์โทรศัพท์ : 075-673347

   e-mail : mrojjana@wu.ac.th

Back to Top