ภาคผนวก

Posted on Wed, 01/12/2022 - 21:17 by Rochana_Madla

การสร้าง Category อยู่ใน Module Authority Control คอลัมน์ที่ 3 ของ Category ส่วนหัวเรื่อง ดึงข้อมูลจากระเบียนใน Module Cataloging ส่วนหัวเรื่อง tag 6xx เพื่อเชื่อมเข้ากับหมวดหมู่ย่อย และหมวดหมู่หลัก

เพื่อลดปัญหาดึงข้อมูลหัวเรื่องแล้วได้รายชื่อหนังสือมากเกินกว่าชื่อเรื่องที่ระบุใน มคอ.3 จึงเลือกใช้ข้อมูลหัวเรื่องจาก tag 655 เป็นหลักในการเชื่อมโดยใช้ รหัสวิชา+คำสำคัญ เป็นหัวเรื่อง เพื่อให้ข้อมูลที่ได้ตรงตามชื่อเรื่องใน มคอ.3  คำสำคัญที่ใช้มีรายละเอียด ดังนี้ 

 • หนังสือหรือตำราหลัก ใช้ text เป็นคำสำคัญ = รหัสวิชา+text เช่น AGI63-130text 
 • หนังสืออ่านเพิ่มเติม ใช้ suppl. เป็นคำสำคัญ = รหัสวิชา+suppl. เช่น AGI63-130suppl. 
 • หนังสือที่เกี่ยวโยงกัน ใช้ list เป็นคำสำคัญ = รหัสวิชา+list เช่น AGI63-130list

วิธีการเพิ่ม Tag 655 คำสำคัญ ในระเบียนหลัก  เพื่อใช้เป็นหัวเรื่อง ในการสร้าง Category 

 1. รายการหนังสือประกอบรายวิชา มคอ.3 หนังสือหรือตำราหลัก และหนังสืออ่านเพิ่มเติม

 2. สืบค้นหนังสือที่มีในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เข้าสู่หน้าแก้ไขระเบียน add tag 655 เพิ่มคำสำคัญ ส่วนหัวเรื่อง คลิก Insert Tag พิมพ์หมายเลขเขตข้อมูล 655

  ผนวก1

   

 3. การเพิ่มคำสำคัญ


  3.1 พิมพ์รหัสวิชา+คำสำคัญ พิมพ์รหัสรายวิชาตามประเภทหนังสือหรือตำรา มีรายละเอียด ดังนี้ หนังสือหรือตำราหลัก = รหัสวิชา+text เช่น AGI63-130text / หนังสืออ่านเพิ่มเติม = รหัสวิชา+suppl. เช่น AGI63-130suppl. / หนังสือที่เกี่ยวโยงกัน = รหัสวิชา+list เช่น AGI63-130list


  3.2 คลิกสืบค้น


  3.3 คลิกตกลง


  3.4 ระบุ indicator ตำแหน่งที่สอง = 4 หมายถึงไม่ระบุแหล่งที่มา 

         ผนวก31

          ผนวก4

      4. คลิก Save Record           

          ผนวก2    

Back to Top