บรรณานุกรม

Posted on Wed, 01/12/2022 - 21:17 by Rochana_Madla
  1. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2563. (2563). สืบค้นจาก https://drive.google.com/file/d/1lLSQi3aofpERtvDVhazqhoy1vH1_1XRD/view
  2. Library of Congress. (2013, September 09). Understanding MARC Bibliographic Machine-Readable Cataloging. retrieved from http://www.loc.gov/marc/umb
  3. Librarianship Studies & Information Technology. (2021, May 29). Anglo-American Cataloguing Rules (AACR, AACR2, AACR2R). retrieved from https://www.librarianshipstudies.com/2018/12/anglo-american-cataloguing-rules-aacr.html
Back to Top