ผังงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

Posted on Wed, 01/12/2022 - 21:10 by Rochana_Madla

ผังงาน (Flow Chart)

rochaflowchart1

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 1. มคอ.3 รายละเอียดรายวิชา รายชื่อหนังสือตำราหลัก และตำราอ่านเพิ่มเติม
 2. เข้าสู่หน้า dashboard ระบบ WALAI AutoLib
 3. คลิกปุ่ม Authority Control เลือก Manage category                                                                                                                                                                                                                       rocha02              
 4. ตรวจสอบ Category ทั้ง 3 คอลัมน์ หมวดหมู่ หมวดหมู่ย่อย และหัวเรื่อง ว่ามีหรือไม่หากไม่มีตรงจุดใดให้เริ่มต้นเพิ่ม จากจุดนั้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      รจนา  
 5. ไม่มี Category
  5.1 คลิกปุ่มเครื่องหมายบวกสีเขียวขวามือของคอลัมน์ 1 เพื่อเพิ่มหมวดหมู่หลัก 
  5.2 จะปรากฏ Pop up เพิ่มหมวดหมู่ หมวดหมู่หลักใช้ชื่อสำนักวิชา พิมพ์ชื่อหมวดหมู่หลักที่ต้องการเพิ่ม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
  5.3 พิมพ์รายละเอียด คำอธิบายเกี่ยวกับหมวดหมู่หลัก
  5.4 คลิกปุ่มรูปภาพเพื่อเพิ่มภาพประกอบของหมวดหมู่
  5.5 คลิกปุ่มตกลง ด้านล่างเมื่อเสร็จเรียบร้อย
                                                                                                                   Rochanamanual                                                                                                                                                                                                         
 6. เพิ่มหมวดหมู่ย่อยคอลัมน์ 2 คลิกเลือกหมวดหมู่หลักคอลัมน์ 1                                                                                                                                                                                                          21                                              
 7. เพิ่มหมวดหมู่ย่อย
  7.1 คลิกเครื่องหมายบวกสีเขียวคอลัมน์ 2 เพื่อเพิ่มหมวดหมู่ย่อย 
  7.2 จะปรากฏ Pop up พิมพ์ชื่อหมวดหมู่ย่อยภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ใช้รหัสรายวิชาตาม มคอ.3 เป็นชื่อหมวดหมู่ย่อย
  7.3 พิมพ์รายละเอียดคำอธิบายหมวดหมู่ย่อย
  7.4 คลิกปุ่มตกลง                                                                                                                                                         3                                                       
 8. เพิ่มหัวเรื่องคอลัมน์ 3 เลือกหมวดหมู่หลักคอลัมน์ 1 เลือกหมวดหมู่ย่อยคอลัมน์ 2                                                                                                                                                                                                                     102                                      
 9. เพิ่มหัวเรื่อง
  9.1 คลิกเครื่องหมายบวกสีเขียวคอลัมน์ 3 เพื่อเพิ่มหัวเรื่อง
  9.2 จะปรากฏ Pop up พิมพ์หัวเรื่อง ใช้รหัสรายวิชาใน มคอ.3+คำสำคัญ เป็นหัวเรื่อง (รายละเอียดดูภาคผนวก)
  9.3 คลิกสืบค้น
  9.4 ทำเครื่องหมายถูกหน้าหัวเรื่องที่ต้องการ สามารถเลือกได้มากกว่าหนึ่งรายการ
  9.5 คลิก ตกลง                                                                                                                                                                         103หมายเหตุ ข้อผิดพลาดจากทุกคอลัมน์
  1. แก้ไขเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม คลิกที่เครื่องหมายดินสอหลังหมวดหมู่ที่ต้องการ  
  2. ยกเลิก/ลบ คลิกที่เครื่องหมายกากบาทสีแดงหลังหมวดหมู่ที่ต้องการ หมายถึง ลบหัวเรื่อง ลบหมวดหมู่ย่อย ลบหมวดหมู่หลัก หากต้องการลบหมวดหมู่หลัก รายการที่เชื่อมต่อกับหมวดหมู่หลักจะถูกลบด้วย ลบหมวดหมู่ย่อย รายการที่เชื่อมต่อกับหมวดหมู่ย่อยจะถูกลบด้วยเช่นกัน                                                                                                                                                       rocha31                                                 
 10. ตรวจสอบ Category จากหน้า OPAC

 

Back to Top