หน้าที่ความรับผิดชอบ

Posted on Wed, 01/12/2022 - 21:07 by Rochana_Madla

มหาวิทยาลัยได้กำหนดมาตรฐานตำแหน่งบรรณารักษ์ ไว้ดังนี้ (ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2563, 2563, 2-2.2.1.5)

ชื่อตำแหน่ง : บรรณารักษ์

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านบรรณารักษ์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 

ปฏิบัติงานหน้าที่เป็นบรรณารักษ์งานจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ รับผิดชอบหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. ลงรายการข้อมูลทางบรรณานุกรมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในระบบ WALAI AutoLib
2. ลงรายละเอียดข้อมูลภายในระเบียนให้ถูกต้องสมบูรณ์ตามรูปแบบการลงรายการ MARC21 และเกณฑ์การลงรายการ AACR2
3. สร้าง Category ของรายวิชาตาม มคอ.3

 

Back to Top