ขอบเขตของคู่มือ

Posted on Fri, 08/20/2021 - 09:35 by Sudtirak_Jaritngam

              คู่มือปฏิบัติงานการควบคุมไฟเวทีห้องประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี ด้วยโปรแกรม Sunlite Suite ฉบับนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการควบคุมแสงสว่างบนเวที โดยใช้โปรแกรม Sunlite Suite ซี่งเป็นโปรแกรมสำหรับการควบคุมไฟบนเวทีโดยเฉพาะ ครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่การตรวจสอบการจองห้องประชุม การสร้างซีนไฟ จนเสร็จสิ้นการใช้งาน สำหรับการประชุมและกิจกรรมที่สำคัญของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และหน่วยงานภายนอกที่ขอใช้บริการเท่านั้น  และใช้สำหรับช่างเทคนิคหรือผู้ที่มีความรู้และชำนาญในการใช้โปรแกรมควบคุมไฟเวที           

Back to Top