วัตถุประสงค์

Posted on Fri, 08/20/2021 - 09:34 by Sudtirak_Jaritngam

1. เพื่อให้ช่างเทคนิคในงานบริการโสตทัศนูปกรณ์หรือผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานที่เป็นระบบและเป็นขั้นตอน และปฏิบัติงานแทนกันได้
2. เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาเพิ่มเติมสำหรับผู้ปฏิบัติงานจะได้ศึกษาตัวอุปกรณ์ไฟเวที เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น
3. ผู้ใช้บริการและผู้จัดงานได้ทราบรายละเอียดและรูปแบบของไฟเวทีที่ต้องการสำหรับการจัดกิจกรรม

Back to Top