ข้อมูลผู้เขียน

Posted on Thu, 08/19/2021 - 15:01 by Sudtirak_Jaritngam

นายสุทธิรักษ์ จริตงาม      ชื่อ-สกุล : นายสุทธิรักษ์ จริตงาม

      ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค

      สังกัด : งานบริการโสตทัศนูปกรณ์

      ฝ่าย : สนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษา

      เบอร์โทรศัพท์ : 075-673606

      e-mail : jsudti@wu.ac.th

Back to Top