การควบคุมไฟเวทีห้องประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี ด้วยโปรแกรม Sunlite Suite

Posted on Thu, 08/19/2021 - 13:52 by Sudtirak_Jaritngam

       คู่มือการควบคุมไฟเวทีห้องประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี ด้วยโปรแกรม Sunlite Suite บอกรายละเอียดและขั้นตอนการควบคุมระบบแสงสีเวทีสำหรับการจัดกิจกรรมสำคัญของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  และกิจกรรมของหน่วยงานภายนอก ของห้องประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี ความจุ 1,500 ที่นั่ง

  Cover                                                                                         

Back to Top