ผังงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

Posted on Thu, 08/19/2021 - 14:52 by Thanachai_Kumsamarn

ผังงานการควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร

ผังงาน ห้องโมคลาน

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 

ขั้นตอนการเปิดอุปกรณ์ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

1. ตรวจสอบการจองห้องประชุมจาก intranet

     1.1 เลือกเมนู e-Booking หรือ ระบบจองห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์

01

     1.2 เข้าสู่ Dashboard ของระบบ e-booking

     1.3 เลือกเมนู "รายการจองห้อง"

     1.4 เลือกวันที่ อาคาร ห้องที่ต้องการตรวจสอบการจองห้อง 

02

2. เปิดห้องควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อเตรียมเปิดอุปกรณ์ให้พร้อมสำหรับการประชุม หรือกิจกรรมต่าง ๆ 

9.4

3. เปิดเบรคเกอร์ที่อยู่มุมขวาล่างของตู้ควบคุมไฟ ซี่งเป็นตู้ควบคุมระบบไฟในห้องคอนโทรล ให้อยู่ตำแหน่ง ON จนกระทั่งมีไฟแสดงสถานะการทำงาน เป็นสีเขียว แสดงว่าเครื่องทำงานตามปกติ หากไม่มีไฟแสดงสถานะปรากฎ ให้ตรวจสอบว่าปลั๊กไฟเสียบที่เต้ารับแล้วหรือไม่

03

 

4. เปิดระบบเสียง โดยการปิดเครื่องขยายเสียงเป็นอันดับแรก หลังจากนั้นให้เปิดอุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น ไมโครโฟน ไมโครโฟนสำหรับชุด ประชุม และทดสอบว่าอุปกรณ์ทำงานปกติหรือไม่  โดยการตรวจสอบไมโครโฟนทุกตัวที่ต้องใช้งาน

004

5.หลังจากนั้นเปิดเครื่องสำรองไฟ (UPS) เเละเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดวางอยู่ข้างโต๊ะคอมพิวเตอร์ในห้องประชุมโมคลาน  โดยกดปุ่ม power ให้สังเกตไฟแสดงสถานะการทำงาน หากไฟแสดงสถานะปรากฎขึ้น แสดงว่าเครื่องทำงานตามปกติ หากไม่มีไฟแสดงให้ตรวจสอบว่าสายไฟ AC ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ว่าได้เสียบปลั๊กที่เต้ารับแล้วหรือไม่ 

58585

 

9898

6. เปิดเครื่องฉายภาพ (Projector) โดยการกดปุ่มสีน้ำเงินที่รีโมท 1 ครั้ง และชี้ไปยังเครื่อง เพื่อเปิดอุปกรณ์  เมื่อภาพปรากฎบนจอ แสดงว่าระบบภาพใช้งานได้ปกติ

9999

7. ควบคุมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ระหว่างการใช้งานห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร จนเสร็จสิ้นการใช้งาน

   

ขั้นตอนการปิดอุปกรณ์หลังเสร็จสิ้นการใช้งานห้องประชุม

     1.  ปิดเครื่องฉายภาพ (Projector) โดยการกดปุ่มสีน้ำเงินที่รีโมท 2 ครั้ง และชี้ไปยังเครื่อง เพื่อปิด (Projector)  เมื่อภาพที่ปรากฎบนจอดับ แสดงว่าเครื่องฉายภาพ (Projector) ปิดเครื่องเเล้ว

777                               

   2. ปิดเครืองคอมพิวเตอร์ โดยการกดปุ่ม power เเละเลือก shut down หลังจากนั้นปิดเครื่องสำรองไฟ ( UPS )

52525

999

     3. ปิดระบบเสียงตามลำดับ คือปิดเครื่องขยายเสียง หลังจากนั้นทยอยปิดอุปกรณ์ต่อพ่วง ไมโครโฟน ไมโครโฟนชุดประชุม

5555

    4. ปิดเบรกเกอร์มาที่ OFF เพื่อปิดระบบไฟทั้งหมด

454

   5. ตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องประชุมและอุปกรณ์ทั้งหมด ก่อนออกจากห้องปฏิบัติงาน

Back to Top