เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง

Posted on Thu, 08/19/2021 - 14:54 by Thanachai_Kumsamarn

เงื่อนไข

     การจองห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร  จะต้องจองผ่านระบบห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์ e-Booking เท่านั้น  ดังนั้นผู้จองห้องประชุมควรจองห้องประชุมล่วงหน้า 1-2  วันเพื่อให้นายช่างเทคนิคประจำตึกได้เตรียมอุปกรณ์โสตทัศณูปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน

ข้อสังเกต

  1. การจองห้องประชุมที่ไม่ได้จองล่วงหน้า อาจทำให้นายช่างเทคนิคเตรียมอุปกรณ์บางอย่างไม่ทัน และเกิดความไม่สะดวกกับผู้ขอใช้บริการ
  2. ระบบเครือข่าย internet ขัดข้อง  อาจจะส่งผลให้การตรวจสอบการจองใช้ห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถทำได้ เเละผู้ขอใช้บริการไม่สามารถจองใช้ห้องในระบบได้ อาจจะต้องประสานงานกับช่างเทคนิคโดยตรง
  3. การจองห้องประชุมควรเลือกการใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ให้ครบถ้วน และในกรณีมีการประชุมออนไลน์ควรเเจ้งในระบบด้วย เพื่อให้ช่างเทคนิคได้จัดเตรียมอุปกรณ์เพิ่มเติมให้ครบถ้วน
  4. หากต้องการบันทึกเสียงการประชุม ผู้ใช้ห้องประชุมจะต้องเเจ้งให้ช่างเทคนิคประจำห้องทราบด้วย เพื่อจะได้ดำเนินการบันทึกระหว่างการประชุม
  5. หากมีข้อสงสัยเรื่องการจองห้องประชุม อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องประชุมโมคลาน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ นายธนชัย คำสมาน  เบอร์โทรศัพท์ภายใน 73837 หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือ 0874746297

ข้อควรระวัง

     หลังการใช้งานห้องประชุมเสร็จ นายช่างเทคนิคประจำห้องต้องตรวจสอบเเละปิดอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ตามขั้นตอนให้ถูกต้อง  ก่อนกลับหลังเลิกงาน

Back to Top