โสตทัศนูปกรณ์

Posted on Tue, 04/19/2022 - 09:06 by Anurak_Khongkit

ผังงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผังงานการควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ห้องระเบียงบรรณ 1 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา

โฟร์ชาร์จ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. ตรวจสอบรายการจองห้องประชุมระเบียงบรรณ 1 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา

           1.1 ให้เข้าสู่เว็บไซต์  e-Booking  จาก https:// ebooking.wu.ac.th/

           1.2 เข้าสู่หน้า Dashboard ของระบบจองห้องประชุม (หมายเลข 1) 

           1.3 กรอก User name และ Password ของ E-mail มหาวิทยาลัย (หมายเลข 2)

โฟร์ชาร์จ

              1.4 ปรากฎหน้ารายละเอียด  เลือกเมนู "รายงานการจองห้อง" (หมายเลข 1)

โฟร์ชาร์จ

               1.5 เลือกวัน เดือน ปีที่ต้องการ (หมายเลข 1) เลือกชื่ออาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา (หมายเลข 2) เลือกชื่อห้องเป็น ห้องระเบียงบรรณ 1 (หมายเลข 3)  กดค้นหา (หมายเลข 4)  รายงานการจองจะแสดงผลทั้งหมดที่เลือก 

โฟร์ชาร์จ

 

2. เปิดห้องระเบียงบรรณ 1  

ซึ่งผู้ที่ปฏิบัติงานจะไปเบิกกุญแจที่เคาน์เตอร์ทางเข้าห้องสมุดชั้น 1 และสามารถเปิดห้องประชุมได้ตามเวลาที่มีการจอง

 

3. ใช้งานอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่อยู่ในห้องประชุม ดังนี้

          3.1 เปิดเครื่องสำรองไฟ ที่อยู่ในห้องประชุม โดยกดปุ่มตรงกลางกับปุ่ม ON พร้อมกันค้างไว้ 3 วินาที จนกระทั่งได้ยินเสียงสัญญาณ 1 ครั้ง 

001

          3.2 เปิดสวิตซ์เบรกเกอร์ขึ้นตำแหน่ง ON 

001

          3.3 เปิดสวิตซ์เครื่องจ่ายไฟและเครื่องขยายเสียงไปตำแหน่ง ON ดังรูปที่ 1 และ 2

001

          3.4 ขึ้นระดับเสียงตัวควบคุมหลักไปตำแหน่ง 0 เท่านั้น เพื่อรักษาคุณภาพเสียงที่ดี

001

          3.5 ขึ้นระดับเสียงคอมพิวเตอร์ตามความเหมาะสมการใช้งาน

001

          3.6 ขึ้นระดับเสียงไมโครโฟนตามความเหมาะสมการใช้งาน

001

          3.7 เปิดปุ่ม ON ที่รีโมท 1 ครั้งเพื่อเปิดใช้งานเครื่องฉายสัญญาณภาพคอมพิวเตอร์ และวิธีการปิด กดปุ่ม ON 2 ครั้ง เพื่อรอให้พัดลมดับสนิทในตัวเครื่อง แล้วทำการปิดเบรกเกอร์ เพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องฉายสัญญาณภาพ

Posted on Wed, 05/25/2022 - 15:31 by Benja_Puripongsatorn

ผังงานและขั้นตอนการปฎิบัติงาน

ผังงานการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ระบบเสียงโถงกลางอเนกประสงค์อาคารปฏิบัติการทางสถาปัตยกรรมเเละการออกแบบ

flowchart2

 

ขั้นตอนการปฎิบัติงาน

 

ก่อนอื่นขอแนะนำอุปกรณ์ และจุดเชื่อมต่อในการใช้งานอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ระบบเสียงโถงกลางอเนกประสงค์ อาคารปฏิบัติการทางสถาปัตยกรรมเเละการออกแบบ

001

 

002

 

023

 

003

 

 

ขันตอนการเปิดการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ระบบเสียงโถงกลางอเนกประสงค์ อาคารปฏิบัติการทางสถาปัตยกรรมเเละการออกแบบ

005

 

006

 

007

 

008009010

 

011012013

 

014014015

 

Posted on Tue, 08/10/2021 - 15:10 by Mesa_Sintobtong

ผังงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผังงานการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ด้วยระบบ
"ระบบบริการโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา"

              1

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. เปิด Browser กรอกที่อยู่เว็บไซต์ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา https://library.wu.ac.th/

ภาพที่ 1

2. เลือกเมนู Media Sevice และเลือก บริการสนับสนุนโสตทัศนูปกรณ์  

ภาพที่ 2

3. หน้า Media Services คลิกเลือกเมนู ขอใช้บริการโสตทัศนูปกรณ์

ภาพที่ 3

4. หน้าระบบบริการโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบ

ภาพที่ 4

5. กรอกชื่อ และรหัสผ่าน เพื่่อเข้าสู่ระบบ จากนั้นคลิกตกลง

ภาพที่ 5

6. หน้าต้อนรับ แสดงรายละเอียดผู้ใช้งาน  เลือกแถบ ยืมพัสดุ แล้วคลิก บันทึกขอยืมพัสดุ

ภาพที่ 6

7. เข้าสู่หน้า บันทึกขอยืมพัสดุ กรอกรายละเอียดการขอยืม ตามแบบที่กำหนด  แล้วเลือกพัสดุที่ต้องการใช้  (หมายเลข 7.1)

ภาพที่ 7

8. เลือกพัสดุที่ต้องการใช้งาน จาก ประเภทพัสดุทั้งหมด หรือค้นจากคำค้น/ชื่อพัสดุ แล้วคลิกเลือกรายการที่ต้องการ (หมายเลข 8.1)

ภาพที่ 8

 

9. หน้าตรวจสอบสถานะ ขอยืมพัสดุ  เป็นหน้าสำหรับการตรวจสอบสถานะของพัสดุที่มีการในระบบเพื่อขอยืมใช้งาน

ซึ่งขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่หัวหน้างาน/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย จะพิจารณาการอนุมัติการยืมพัสดุ โดยจะมีการตรวจสอบรายการพัสดุทุกวันทำการ ในเวลา 9.00 น.

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ยืม พิจารณาจากความจำเป็นในการใช้งานของผู้ใช้บริการ ซึ่งจะต้องเป็นอาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เท่านั้น แต่อนุโลมให้นักศึกษาที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์หรือมีผู้รับผิดชอบมีสิทธิ์ยืมได้ และพัสดุไม่มีสถานะการยืม และพร้อมใช้งาน

ภาพที่ 9

10. หน้าตรวจสอบสถานะ ขอยืมพัสดุ หากรายการพัสดุได้รับอนุมัติให้ยืมได้  สถานะจะเป็น อนุมัติ (หมายเลข 10) และผู้ขอยืมคลิกดูรายละเอียดของพัสดุที่ืมได้ (หมายเลข 10.1)

Posted on Mon, 04/18/2022 - 10:40 by Sudtirak_Jaritngam

การใช้งานระบบภาพและเสียงห้องประชุมใหญ่อาคารไทยบุรี

รูปประกอบ

คู่มือการควบคุมระบบภาพและเสียงห้องประชุมใหญ่อาคารไทยบุรี บอกรายละเอียดและขั้นตอนการเปิดปิดอุปกรณ์ระบบภาพและเสียงของห้องประชุมใหญ่อาคารไทยบุรี ที่ใช้ในงานกิจกรรม งานประชุม การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และกิจกรรมของหน่วยงานภายนอก 

Back to Top