เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง

Posted on Mon, 08/23/2021 - 15:30 by Kaitisak_Biraham

เงื่อนไข

1.  เมื่อใช้งานเสร็จแล้ว ให้ปิดระบบตามขั้นตอน ดังนี้ ปิดเครื่องฉายสัญญาณภาพขึ้นสู่จอด้วยรีโมท ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ และปิด Breaker เป็นลำดับสุดท้าย 

2. ถ้าไม่มีการจองห้องเรียนในระบบ ระบบเครื่องปรับอากาศจะไม่ทำงาน

3. ผู้ใช้งานจะต้องจองห้องผ่านระบบเท่านั้น จึงจะมีช่างเทคนิคให้บริการ

4. กรณีขอโสตทัศนูปกรณ์นอกเหนือจากที่อยู่ประจำห้อง  จะต้องแจ้งช่างเทคนิคประจำอาคาร ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน เพื่อให้สามารถจัดเตรียมได้ทันเวลาที่ต้องการใช้งาน

ข้อควรระวัง

ห้ามปิด Breaker ทันทีหลังจากใช้งาน เพราะจะทำให้โสตทัศนูปกรณ์เสียหายได้

Back to Top