ข้อมูลผู้เขียน

Posted on Mon, 08/23/2021 - 15:35 by Kaitisak_Biraham

รูป

ชื่อ-สกุล : นายเกียรติศักดิ์ ใบระเหม

ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค

สังกัด     : งานบริการโสตทัศนูปกรณ์

ฝ่าย       : สนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษา

เบอร์โทร: 0843060699

Email   : [email protected]

 

Back to Top