เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง

Posted on Mon, 08/16/2021 - 15:31 by Kraison_Kaewoudom

เงื่อนไข

      การจองห้องประชุม 100 ที่นั่ง   อาคารวิชาการ     ต้องจองผ่านระบบห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์  เท่านั้น

ข้อสังเกต

1. ผู้จองควรจองห้องประชุมล่วงหน้า 1 วัน  เพื่อให้นายช่างเทคนิคได้เตรียมอุปกรณ์ที่จองไว้ในระบบ และให้พร้อมใช้งานในวันจริง 

2. หาก  Internet  ขัดข้อง จะส่งผลต่อการตรวจสอบห้องประชุม

3. หากต้องการบันทึกเสียงการประชุม ผู้ใช้งานควรนำ Flash drive หรืออุปกรณ์จัดเก็บแบบพกพาที่มีขนาดความจุไม่ต่ำกว่า 64 GB (ในกรณีบันทึกเสียง 7 ชั่วโมงขึ้นไป)

ข้อควรระวัง

1. หากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง เกิน 5 นาที ควรปิดระบบโสตทัศนูปกรณ์ทันที เพราะเครื่องสำรองไฟมีกำลังไฟสำรองไม่เกิน 10 นาที

2. หลังเสร็จสิ้นการใช้ห้องประชุม ควรจะปิดอุปกรณ์ตามขั้นตอนที่ระบุ เพื่อป้องกันไม่ให้โสตทัศนูปกรณ์ได้รับความเสียหายได้

Back to Top