ข้อมูลผู้เขียน

Posted on Mon, 08/16/2021 - 15:45 by Kraison_Kaewoudom
kraison

ชื่อ-สกุล : นาย ไกรสร แก้วอุดม

ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค

สังกัด : งานบริการโสตทัศนูปกรณ์

ฝ่าย :  สนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษา

เบอร์โทรศัพท์ : 086-7390905

e-mail : jaideekraison@gmail.com

Back to Top