ข้อมูลผู้เขียน

Posted on Wed, 05/11/2022 - 16:14 by Kraisorn_Saivaree

ชื่อ-สกุล :ไกรศร สายวารี

ประวัติ                                                                                                                                 

ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค

สังกัด : งานผลิตสื่อการศึกษาเพื่อการเรียนการสอน

ฝ่าย : สนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษา

เบอร์โทรศัพท์ : 075-673316 E-mail : skraisor@wu.ac.th                                            

Back to Top