ข้อมูลผู้เขียน

Posted on Fri, 05/06/2022 - 16:13 by Ruchira_Tamram

 rujira    ชื่อ-สกุล   :  น.ส.รุจิรา เต็มราม
     ตำแหน่ง   :  พนักงานธุรการ
     สังกัด       :  งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
     ฝ่าย         :  พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
     โทรศัพท์  :  0 7567 3345
     e-mail      :  [email protected]

Back to Top