คำถามที่พบบ่อย FAQ

Posted on Fri, 05/06/2022 - 16:13 by Ruchira_Tamram

1. คำถาม   การจัดทำเกียรติบัตรออนไลน์ควรมีขนาดเท่าไร
    ตอบ       - ขนาดมาตรฐาน (ขนาด A4)  หรือ 8.5 x 11 นิ้ว หรือ มีขนาด 29.7 x 21 เซนติเมมตร 
                  - พิมพ์แบบแนวนอนนั้นใช้กันมากที่สุด 

2. คำถาม    ข้อความที่ระบุในเกียรติบัตรควรมีอะไรบ้างเป็นหลัก
    ตอบ        - ชื่อหน่วยงานที่จัดอบรม 
                   - ชื่อหลักสูตรในการจัดอบรม
                   - ชื่อ-สกุล ผู้เข้าร่วมอบรม

3. คำถาม    ควรเขียนชื่อแบบไหนในเกียรติบัตร
    ตอบ        - ใช้ชื่อสกุลที่ถูกต้องตามหลักกฎหมาย

Back to Top