หน้าที่ความรับผิดชอบ

Posted on Fri, 04/29/2022 - 15:25 by Pichai_Poonsawat

 .

มหาวิทยาลัยได้กำหนดมาตรฐานตำแหน่งนักเทคโนโลยีการศึกษา ไว้ดังนี้ (ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2563, 2563, 2-2.2.1.7)

ชื่อตำแหน่ง : นักเทคโนโลยีการศึกษา

หน้าที่ความรับผิดชอบ     

             ปฎิบัติงานในฐานะผู้ปฎิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฎิบัติงานเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ลักษณะงานที่ปฎิบัติ  
           เจ้าหน้าที่ในงานบริการโสตทัศนูปกรณ์ มีหน้าที่ปฏิบัติงานตามนโยบาย และคำสั่งจากผู้บริหารหรือ ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมาย ให้ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานบริการโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตามรายละเอียดดังนี้
1 ปฏิบัติงานในด้าน มอบหมายการทำงานนายช่างเทคนิค งานบริการโสตทัศนูปกรณ์ เช่นงานประจำ งานตามแผนงานประจำปี งานตามแผนยุทธศาสตร์ งานเฉพาะกิจเร่งด่วน หรืองานที่ต้องการพัฒนาทางบุคลากรด้านต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
2.ปฏิบัติงานด้านให้บริการควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ ประจำอาคาร ห้องเรียน ห้องประชุม และบำรุงรักษาระบบสื่อโสตฯ และงานงบประมาณโสตทัศนูปกรณ์ประจำปี การกำหนดคุณลักษณะโสตทัศนูปกรณ์ การจัดหา การจัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมงานติดตั้งระบบสื่อโสตฯ
3.ติดตามและประเมินผลงาน ของการมอบหมายงาน ติดตามความคืบหน้าระหว่างดําเนินการ ให้เป็นไปตามแผนหรือแนวทางที่กําหนดไว้ มีปัญหาอุปสรรคอย่างไร เพื่อที่จะแก้ไข ปรับปรุงให้ผลงานเสร็จสิ้นสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

Back to Top