เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง

Posted on Mon, 04/25/2022 - 16:08 by Chatsan_Chanru…

เงื่อนไข

  1. ผู้ปฏิบัติงานต้องเป็นผู้ที่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศ และการผลิตสื่อแบบออนไลน์
  2. อาจารย์ต้องส่งเนื้อหาบทเรียนและภาพประกอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 อาทิตย์
  3. ต้องเป็นเจ้าหน้าที่งานพัฒนาระบบหรือเจ้าหน้าที่ที่ทำงานทดแทน
  4. การทำบทเรียนออนไลน์ WU e-Learning เป็นการให้บริการอาจารย์และ นักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เท่านั้น

ข้อสังเกต

     1. ควรมีการประชุมวางแผนการปฏิบัติงานระหว่างอาจารย์และผู้จัดทำบทเรียนออนไลน์นัดหมายเนื้อหาบทเรียนและภาพประกอบล่วงหน้า

     2. กระแสไฟฟ้าเป็นสิ่งสำคัญในการให้บริการ

ข้อควรระวัง

     1. ควรทำงานและบันทึกข้อมูลอยู่เสมอ

     2. ควรให้เสร็จก่อนเวลาที่กำหนดเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของบทเรียน

Back to Top