หน้าที่ความรับผิดชอบ

Posted on Thu, 08/19/2021 - 14:28 by Suwat_Kertmanee

      มหาวิทยาลัยได้กำหนดมาตรฐานตำแหน่งบรรณารักษ์ ไว้ดังนี้ (ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2563, 2563, 2-2.2.1.5)

ชื่อตำแหน่ง : บรรณารักษ์

หน้าที่ความรับผิดชอบ : 

     ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถในเชิงวิชาชีพสำหรับการปฏิบัติงาน โดยปฏิบัติงานในฐานะบรรณารักษ์ที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ การตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าเบื้องต้น การแนะนำการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศของห้องสมุด ทั้งนี้ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานที่ปฏิบัติ :

     ปฏิบัติงานในการให้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศต่อผู้ใช้บริการและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. ให้บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการในห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ประจำเคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 2 

2. ให้บริการแนะนำการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศและสารสนเทศเบื่้องต้น

3. ให้บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าเบื้องต้น

 

 

 

 

Back to Top