หน้าที่ความรับผิดชอบ

Posted on Mon, 04/25/2022 - 16:06 by Chatsan_Chanru…

 มหาวิทยาลัยได้กำหนดมาตรฐานตำแหน่งนักเทคโนโลยีการศึกษา ไว้ดังนี้ (ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2563, 2563, 2-2.2.1.7)

ชื่อตำแหน่ง : นักเทคโนโลยีการศึกษา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

       ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

       รับผิดชอบทุกขั้นตอนการทำงานในคู่มือปฏิบัติงานฯ ฉบับนี้ โดยนำทักษะทางปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา และประสบการณ์การทำงานมาประยุกต์ใช้ ซึ่งอาจมีการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ท่านอื่นเพื่อให้การทำงานสำเร็จ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (ให้บริการผลิตสือการศึกษาและสร้างบทเรียนออนไลน์)

  1. รับเอกสารเนื้อหาบทเรียนพร้อมทั้งคลิปวิดีโอประกอบบทรวมทั้งแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนพร้อมเฉลยจากอาจารย์ประจำรายวิชา
  2. จัดทำบทเรียนพร้อมเอกสารเนื้อหาประกอบบทเรียนรวมทั้งคลิปวิดีโอจัดทำลงในระบบ WU e-Learning
  3. แจ้งอาจารย์ประจำรายวิชา เพื่อตรวจเนื้อหาบทเรียนรวมทั้งคลิปประกอบบทเรียนรวมทั้งแบบทดสอบพร้อมเฉลย
  4. ถ้าบทเรียนไม่ถูกต้อง ทำการแก้ไขบทเรียนในระบบ WU e-Learning เมื่อแก้ไขจนถูกต้องแล้ว ก็ใส่ Account ผู้เข้าเรียนลงในระบบ WU e-Learning
  5. ส่งข้อมูลข้อสอบให้อาจารย์ประจำรายวิชา

 

Back to Top