ข้อมูลผู้เขียน

Posted on Wed, 08/11/2021 - 15:21 by Thawatchai_Praduu

Ake

                ชื่อ-สกุล          นายธวัชชัย  ประดู่     

                 ตำแหน่ง          พนักงานธุรการ

                 สังกัด              ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

                 ฝ่าย                พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

                 เบอร์โทรศัพท์       ภายใน 73355  มือถือ 084-7456598

                 E-mail            pthawatc@wu.ac.th

 

Back to Top