เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง

Posted on Tue, 08/10/2021 - 15:25 by Mesa_Sintobtong

1. การขอรับบริการโปรดแจ้งรายละเอียดล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน เพื่อความสะดวกในการให้บริการ

2. โปรดจองใช้เป็นครั้งคราวแทนการจองตลอดภาคการศึกษา เพื่อการบริการอย่างทั่วถึง

3. กรณีอาจารย์พิเศษขอรับบริการให้ผู้ประสานงานรายวิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้ขอใช้บริการแทนเท่านั้น

4. นักศึกษามีสิทธิ์ขอรับบริการนี้ เพื่อกิจกรรมการเรียนการสอน แต่ต้องให้อาจารย์ประจำวิชาเป็นผู้รับรองเท่านั้น

5. กิจกรรมของชมรม นักศึกษาที่ประสงค์จะขอใช้บริการให้ทำบันทึกหรือแนบโครงการผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม หรือที่ปรึกษากิจกรรมและต้องได้รับอนุมัติจากส่วนกิจการนักศึกษาเท่านั้น

Back to Top