บรรณานุกรม

Posted on Thu, 04/27/2023 - 15:12 by Oayporn_Singpoungrab

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การแบ่งส่วนงานของสำนักงานอธิการบดี สำนักวิชา ศูนย์ สถาบัน หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น พ.ศ. 2562. (2562). สืบค้นจาก

https://drive.google.com/file/d/1fUB9WrU_gvY-_xJx3ydaZ1bxRXqCVHU2/view

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2563. (2563). สืบค้นจาก

https://drive.google.com/file/d/1lLSQi3aofpERtvDVhazqhoy1vH1_1XRD/view

 

Back to Top