ข้อมูลผู้เขียน

Posted on Tue, 05/24/2022 - 15:49 by Khemmachat_Semdang

user

ชื่อ-สกุล : นายเขมชาติ เสมแดง

ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค

สังกัด : งานออกแบบกราฟิกและนิทรรศการ

ฝ่าย : สนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษา

หน่วยงาน : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

เบอร์โทรศัพท์ : 075673308 สายภายใน 73308

email : skemmach@wu.ac.th

Back to Top