ข้อมูลผู้เขียน

Posted on Wed, 02/09/2022 - 15:18 by Boonpen_Chootong

บุญเพ็ญ

 

 

 

 

ชื่อ-สกุล : บุญเพ็ญ ชูทอง

ตำแหน่ง : บรรณารักษ์

สังกัด : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

ฝ่าย : พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

เบอร์โทรศัพท์ : 075-673-339

e-mail : cboonpen@wu.ac.th

Back to Top