คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

Posted on Tue, 08/10/2021 - 15:27 by Ketsamaporn_To…

คำถาม : งบประมาณคงเหลือในระบบ SAP ไม่ตรงกับงบประมาณคงเหลือที่ต้นเรื่องควบคุมจะต้องทำอย่างไร
คำตอบ : งบประมาณคงเหลือที่ปรากฎใน SAP มี 2 ลักษณะ คือ 1) เป็นงบประมาณคงเหลือจากการตัดจ่ายจริงที่ส่วนการเงินฯ แล้ว  2) เป็นงบประมาณคงเหลือจากการกันงบในใบขอซื้อขอจ้าง (PR) หากงบคงเหลือยังไม่ตรงกัน ให้ผู้รับผิดชอบเรียกรายงานบัญชีแยกประเภทเพื่อตรวจสอบการใช้จ่ายจริงในแต่ละรายการ

คำถาม :  ในกรณีที่งบประมาณคงเหลือในกิจกรรมไม่เพียงพอ แต่จำเป็นต้องใช้งบประมาณ จะต้องทำอย่างไร
คำตอบ :  สามารถทำได้ 2 กรณี ดังนี้
                  1) งบประมาณคงเหลือไม่เพียงพอ--สามารถชลอเรื่องได้ (ไม่เร่งด่วน)---ไม่อนุมัติการจัดซื้อ ส่งเรื่องกลับ
                  2) งบประมาณคงเหลือไม่เพียงพอ--จำเป็นต้องซื้อเร่งด่วน หากไม่ดำเนินการจะเกิดความเสียหาย--อนุมัติในหลักการส่งเรื่องให้งานงบประมาณจัดหางบประมาณจากกิจกรรมอื่นเพื่อโอนเปลี่ยนแปลงรายการ
   
คำถาม : หากต้องการขอใช้บริการตรวจสอบการใช้งบประมาณ จะต้องทำอย่างไร
คำตอบ : ติดต่อขอใช้บริการได้ที่ คุณเกษมาพร ตัญบุญยกิจ ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและธุรการ โทร.73351 , 73375 ในวันและเวลาราชการ
 

Back to Top