หน้าที่ความรับผิดชอบ

Posted on Wed, 05/25/2022 - 15:13 by Benja_Puripongsatorn

          มหาวิทยาลัยได้กำหนดมาตรฐานตำแหน่งนายช่างเทคนิค ไว้ดังนี้ (ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2563, 2563, 2-2.2.1.14)

ชื่อตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค

หน้าที่และความรับผิดชอบ

          ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใช้ความรู้ ความสามารถปฏิยัติงานทางเทคนิค เครื่องจักรกลไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โลหะ ก่อสร้าง ประปา ออกแบบ เขียนแบบ ศิลป์ คอมพิวเตอร์ โสตทัศนศึกษา สื่อสารมวล ตามคำสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคู่มือที่มีอยู่ อย่างกว้างๆภายใต้การกำกับ ตรวจสอบ ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  1. บริการจัดเตรียม ติดตั้ง และควบคุมการใช้โสตทัศนูปกรณ์
  2. บันทึกภาพ บันทึกเสียงประกอบเรียนการสอน การประชุม อบรม สัมมนา กิจกรรมต่าง ๆ
  3. ให้บริการ ให้คำปรึกษา แนะนำในการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์
  4. แก้ไขปัญหาเบื้องต้น ขณะใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ 
  5. ซ่อมแซม บำรุงรักษา อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ให้พร้อมใช้งาน
  6. ติดตั้งควบคุมการถ่ายทอดกระจายสัญญาณ CCTV/CATV
  7. ตรวจสอบครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
  8. ดูแลงานระบบสาธารณูปโภคทุกอย่างภายในอาคารที่รับผิดชอบโดยประสานงานซ่อมอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ที่ใช้งานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ
  9. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : เป็นไปตามคู่มือการทำงาน
  10. ลักษณะงานที่ปฏิบัติเป็นไปตาม Flowchart ตามคู่มือการทำงานฉบับปัจจุบัน
Back to Top