หน้าที่ความรับผิดชอบ

Posted on Thu, 05/19/2022 - 14:49 by Santat_Sarak

มหาวิทยาลัยได้กำหนดมาตรฐานตำแหน่งบรรณารักษ์ ไว้ดังนี้ (ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2563, 2563, 2-2.2.1.5)

ชื่อตำแหน่ง : บรรณารักษ์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

      ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านบรรณารักษ์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

    งานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานบริการกลุ่มผู้ใช้ห้องสมุดนานาชาติ โดยมีขั้นตอนในการปฏิบัติดังนี้

1. นัดหมาย ต้อนรับผู้ใช้ห้องสมุดนานาชาติทั้งแบบบุคคลและคณะ
2. แปลคู่มือ ประกาศการให้บริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
3. จัด Library tour
4. แนะนำการให้บริการเป็นภาษาอังกฤษ
5. แนะนำช่องทางการติดต่อที่สะดวกและรวดเร็ว
6. จัดทำไฟล์นำเสนอเมื่อมีการจัดอบรมแนะนำการใช้ห้องสมุด
7. บันทึกและรายงานสถิติการให้บริการ

Back to Top