หน้าที่ความรับผิดชอบ

Posted on Mon, 04/25/2022 - 14:17 by Pichaiyut_Suwi…

มหาวิทยาลัยได้กำหนดมาตรฐานตำแหน่งนักเทคโนโลยีการศึกษา ไว้ดังนี้ (ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2563, 2563, 2-2.2.1.7)

ชื่อตำแหน่ง: นักเทคโนโลยีการศึกษา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 

1. ประสานงานการขอใช้บริการห้องมินิเธียเตอร์ก่อนเปิดระบบ และระหว่างการให้บริการจากผู้ใช้บริการโดยตรง
2. ตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องมินิเธียเตอร์ ระบบโสตทัศนูปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน
3. ควบคุมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ขณะใช้ห้องมินิเธียเตอร์
4. ประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกรณีแก้ไขปัญหาขัดข้องทางเทคนิค
5. รายงานผลการปฏิบัติงานและปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป
 

Back to Top