การใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมศรีธรรมราช อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

Posted on Mon, 08/16/2021 - 14:07 by Benja_Puripongsatorn

          อธิบายรายละเอียดและขั้นตอนการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ใน ห้องประชุมศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ณ อาคาร
สถาปัตยกรรมเเละการออกแบบ ชั้น 3 ขนาด 266 ที่นั่ง มีลักษณะเป็นห้องประชุมแบบออดิทอเรียม (Auditorium) รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า รองรับการประชุม การบรรยาย สัมมนา การเรียนการสอน และกิจกรรมต่าง ๆ คู่มือนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานด้านเทคนิคของผู้ปฏิบัติงานแทน  และเพื่อให้ผู้ใช้บริการจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกเกิดความเข้าใจกระบวนการปฏิบัติงานและสามารถใช้ประโยชน์ได้

cover

Back to Top