การแนะนำการให้บริการห้องสมุดแก่ผู้ใช้นานาชาติ

Posted on Thu, 05/12/2022 - 11:32 by Santat_Sarak
international

             คู่มือรวบรวมประโยคสนทนาโต้ตอบการให้บริการห้องสมุดแก่ผู้ใช้นานาชาติ เพื่อให้เจ้าหน้าที่บริการผู้ปฏิบัติงานแทน ฝึกทักษะการสื่อสารเมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการหลักไม่อยู่ สามารถแนะนำให้บริการได้อย่างถูกต้อง มีความมั่นใจในการให้บริการ ผู้รับบริการพึงพอใจในการรับบริการ

keyword
Back to Top