ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

Posted on Wed, 08/11/2021 - 14:24 by Anurak_Khongkit
  1. ช่วยให้ผู้ใช้บริการได้ทราบรายละเอียด และสามารถใช้งานโสตทัศนูปกรณ์พื้นฐานได้อย่างถูกต้อง
  2. ช่างเทคนิค งานบริการโสตทัศนูปกรณ์มีแนวทางในการปฏิบัติงานของสามารถทำงานแทนกันได้
  3. ช่างเทคนิค งานบริการโสตทัศนูปกรณ์ปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน
  4. หน่วยงานมีคู่มือการปฏิบัติงานบริการโสตทัศนูปกรณ์ที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร
Back to Top