ความสำคัญ/ความจำเป็น

Posted on Wed, 08/11/2021 - 14:19 by Anurak_Khongkit

               ในการประชุมนอกเหนือจากเนื้อหาและสถานที่ประชุมแล้ว  โสตทัศนูปกรณ์เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่ช่วยให้การใช้งานห้องประชุมเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ เพราะโสตทัศนูปกรณ์เป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับเสียงและภาพ ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับห้องประชุมเกือบทุกการประชุม เนื่องจากการประชุมเป็นกิจกรรมที่สื่อสารด้วยเสียงกับภาพเป็นหลัก ดังนั้นความชัดเจนของสารที่สื่อจึงเป็นหัวใจหลักที่ทำให้การประชุมมีประสิทธิภาพ
               ระบบเสียง เป็นสิ่งสำคัญสำหรับห้องประชุมเนื่องจากในการประชุมนั้นใช้เสียงในการสื่อสารเป็นหลัก ดังนั้นความสำคัญและประสิทธิภาพของระบบเสียงจึงพิจารณาจากความชัดเจนในการสื่อสารทั้งการพูดและการได้ยิน โสตทัศนูปกรณ์ด้านระบบเสียงที่สำคัญต่อห้องประชุม ได้แก่ ไมโครโฟน ลำโพง  Equalizer  เป็นต้น และระบบภาพ ก็ถือเป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กับระบบเสียงเนื่องจากข้อมูลนำเสนอและข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ตลอดจนการประชุมทางไกล การสื่อสารสองทาง ฯลฯ มีการนำมาใช้งานในการประชุมมากขึ้น ส่งผลให้ระบบภาพเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยให้การประชุมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโสตทัศนูปกรณ์ด้านระบบภาพที่สำคัญต่อหอประชุม ได้แก่ จอภาพ จอมอนิเตอร์  และอุปกรณ์เกี่ยวกับสัญญาณภาพ ทั้งเครื่องกระจายสัญญาณภาพ  อุปกรณ์บันทึกภาพสด เครื่องเลือกสัญญาณ หรือเครื่องสลับสัญญาณภาพ อุปกรณ์เหล่านี้เป็นสิ่งที่ช่วยให้การทำงานในห้องประชุมมีประสิทธิภาพมากขึ้น
               ห้องประชุมเขาหลวง เป็นห้องสำหรับใช้ในการประชุม สัมมนา อบรมและกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย มีขนาด 75 ที่นั่ง อยู่ในอาคารสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ชั้น 2  เป็นห้องประชุมที่มีความทันสมัยที่สุดในขณะนี้เนื่องจากเพิ่งสร้างในปี 2563 โดยมีระบบโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัยที่สามารถรองรับการประชุมทุกรูปแบบทั้งการประชุมภายในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่อยู่ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช  และหน่วยงานที่มีสถานที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร และสามารถรองรับการประชุมที่ต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยทุกแพลตฟอร์ม เช่น การประชุมแบบสื่อสารทางไกล และการสื่อสารหลายทาง ทั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
               คู่มือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้และเทคนิคการปฏิบัติงานทั้งเบื้องต้นและเชิงลึกในการใช้ควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมเขาหลวง อาคารสหกิจศึกษา เพื่อให้ผู้ที่มาปฏิบัติหน้าที่แทนใช้งานได้  และแก้ปัญหาเบื้องต้นหรือซ่อมแซมได้หากเกิดปัญหาหรือชำรุดระหว่างการใช้งาน

      

Back to Top