วัตถุประสงค์

Posted on Wed, 08/11/2021 - 14:22 by Anurak_Khongkit
  1. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานโสตทัศนูปกรณ์และเป็นมาตรฐานเดียวกัน
  2. เพื่อให้หน่วยงานมีคู่มือการปฏิบัติงานบริการโสตทัศนูปกรณ์ที่ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร
  3. เพื่อเป็นการลดภาระขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงาน และเป็นมาตรฐานเดียวกันของผู้ใช้บริการงานโสตทัศนูปกรณ์
  4. เพื่อใช้แสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกหรือผู้รับบริการได้รับรู้ เกิดความเข้าใจกระบวนการปฏิบัติงานและใช้ประโยชน์ได้
Back to Top