ขอบเขตของคู่มือ

Posted on Wed, 08/11/2021 - 14:24 by Anurak_Khongkit

           คู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้ บอกรายละเอียด  ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานควบคุมระบบโสตทัศนูปกรณ์ของห้องประชุมเขาหลวง อาคารสหกิจศึกษา โดยเริ่มจากการตรวจสอบการจองห้องประชุม ควบคุมดูแลการใช้โสตทัศนูปกรณ์ขณะประชุม จนเสร็จสิ้นการใช้งาน
 

Back to Top