ข้อมูลผู้เขียน

Posted on Wed, 08/11/2021 - 15:19 by Anurak_Khongkit

1

     ชื่อ-นามสกุล  :    นายอนุรักษ์ คงคิด

     ตำแหน่ง         :   นายช่างเทคนิค

     สังกัด             :  งานบริการโสตทัศนูปกรณ์

     ฝ่าย               :   ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษา

     เบอร์โทร        :  73314, 76366, 0954198253

     อีเมล              :  anurakkhongkit14@gmail.com

Back to Top