คำถามที่พบบ่อย FAQ

Posted on Wed, 08/11/2021 - 15:16 by Anurak_Khongkit

คำถาม  ทำไมเมื่อมีการใช้ระบบประชุมทางไกลผ่านซูม (ZOOM MEETING) มักมีเสียงสะท้อนกลับในที่ประชุม?
คำตอบ เนื่องจากเสียงจากไมโครโฟนจะเข้าไปในอุปกรณ์ส่วนตัว และสะท้อนไปยังไมโครโฟนชุดประชุม ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานควรจะแจ้งให้ผู้เข้าประชุมทราบและแนะนำให้ปิดไมโครโฟนของอุปกรณ์ส่วนตัว และให้ใช้ไมโครโฟนชุดประชุมแทน


คำถาม  ทำไมเมื่อต่อสาย HDMI หรือ VGA จากอุปกรณ์ส่วนตัวแล้ว  ภาพไม่ปรากฎบนจอโปรเจคเตอร์?
คำตอบ เนื่องจากแหล่งสัญญาณที่ใช้ไม่ถูกต้อง  ให้ตรวจสอบว่าได้เลือกสัญญาณที่กล่องควบคุมปุ่มว่าอยู่ตำแหน่ง HDMI หรือ VGA หรือไม่  


คำถาม  ทำไมเมื่อเปิดระบบโสตทัศนูปกรณ์แล้ว ไม่มีเสียงจากไมโครโฟนและจากเครื่องคอมพิวเตอร์?
คำตอบ เนื่องจากอาจจะยังไม่ได้เปิดใช้งานเครื่องขยายเสียง  ให้ตรวจสอบว่ามีการเปิดปุ่ม ON หรือยัง และให้สังเกตว่าไฟแสดงสถานะที่หน้าเครื่องขยายเสียงทำงานหรือไม่


คำถาม   ในการประชุมทางไกลโดยการใช้ ZOOM MEETING ทำไมเมื่อผู้เข้าร่วมประชุม Share Screen แล้วไม่ปรากฎภาพบนหน้าจอรับภาพ?
คำตอบ  สาเหตุเพราะการเลือกหน้าจอไม่ถูกต้อง  ให้เลือกการแชร์ภาพและวีดีโอ เป็น Screen 1 เท่านั้น


คำถาม   ทำอย่างไร หากผู้เข้าประชุมต้องการให้หน้าจอการนำเสนอเป็น 1 จอหรือ 2 จอในขณะเดียวกัน?
คำตอบ  การแสดงหน้าจอ 2 จอพร้อมกัน เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ใช้งานที่ต้องการปรับเปลี่ยนข้อมูลที่ปรากฎบนจอโปรเจคเตอร์
หากต้องการเปลี่ยนให้แสดงหน้าจอ 1 จอ  ให้กดปุ่มลัด Window+P  พร้อมกัน หน้าจอจะแสดงทางเลือกที่ต้องการใช้งาน โดยหากเลือก Duplicate จะทำให้จอทั้ง 2 จอแสดงผลเหมือนกัน  หลังจากนั้นให้กดปุ่ม Enter เพื่อตกลง และหากต้องการปรับเปลี่ยนเป็น 2 จอที่แสดงข้อมูลไม่เหมือนกัน ให้เลือก  Extend และกดปุ่ม Enter เพื่อตกลง


คำถาม   ระหว่างการประชุมสื่อสารสองทาง ทำไมเสียงจากห้องประชุมฝั่งตรงข้าม (HOST/GUEST) จึงไม่ได้ยินไม่ชัดเจน? 
คำตอบ   อาจเกิดจากสัญญาณเสียงที่ส่งไปและส่งกลับมาไม่ชัดเจน เสียงอาจเบาไปหรือตั้งค่าไม่ถูกต้อง ให้ดำเนินการเปลี่ยนตั้งค่าการ์ดเสียง เป็น USB Core Walailak 


 

Back to Top