เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง

Posted on Wed, 08/11/2021 - 15:12 by Anurak_Khongkit

เงื่อนไข

    การจองห้องประชุมเขาหลวง อาคารสหกิจศึกษา ต้องจองผ่าน ระบบห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ทุกครั้ง

ข้อสังเกตุ

  1. การตั้งค่าเสียงทั่วไปและการตั้งค่าเสียงของระบบประชุมทางไกล ควรตั้งค่าการ์ดเสียงไปที่ USB Core Walailak เพื่อให้เสียงมีคุณภาพ
  2. ผู้จองควรจองห้องประชุมล่วงหน้า 1-2 วัน  เพื่อให้นายช่างเทคนิคได้เตรียมอุปกรณ์ที่จองไว้ในระบบ และให้พร้อมใช้งานในวันจริง 
  3. หาก Internet ขัดข้อง จะส่งผลต่อต่อการตรวจสอบห้องประชุม
  4. หากต้องการไฟล์บันทึกวีดีโอการประชุม ผู้ใช้งานควรนำ Flash drive หรืออุปกรณ์จัดเก็บแบบพกพาที่มีขนาดความจุไม่ต่ำกว่า 64 GB (ในกรณีโอนย้ายข้อมูลบันทึกวีดีโอ)

ข้อควรระวัง

  1. การใช้งานห้องประชุมกรณีการประชุมทางไกล และผู้เข้าร่วมนำอุุปกรณ์ส่วนตัวมาต่อใช้ในการประชุม จะต้องระมัดระวังและไม่เปิดไมโครโฟนของอุปกรณ์นั้น ๆ โดยจะต้องปิดไมโครโฟนเพื่อไม่ให้เกิดสะท้อนกลับเข้าไปในระบบประชุม แต่ขอให้ใช้ไมโครโฟนของชุดประชุมแทน 
  2. หากกระแสไฟฟ้าขัดข้องเกิน 5 นาที ผู้ใช้ควรปิดระบบโสตทัศนูปกรณ์ทันที เพราะเครื่องสำรองไฟมีกำลังไฟสำรองไม่เกิน 15 นาที
  3. หลังเสร็จสิ้นการใช้ห้องประชุม ควรให้ช่างเทคนิคเป็นผู้ปิดระบบและปิดห้องประชุม เพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ได้รับความเสียหาย
Back to Top