เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง

Posted on Mon, 08/16/2021 - 15:31 by Nantaporn_Khan…

เงื่อนไข

  1. ผู้ปฏิบัติงานต้องเป็นผู้ที่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการถ่ายภาพ โดยเฉพาะการใช้กล้อง DSLR 
  2. สถานที่ถ่ายภาพบุคคลเพื่อทำบัตรฯ ณ พื้นที่ถ่ายภาพห้องงานผลิตสื่อการศึกษาเพื่อการเรียนการสอนเท่านั้น
  3. ต้องเป็นเจ้าหน้าที่งานผลิตสื่อการศึกษาเพื่อการเรียนการสอนเท่านั้น
  4. เป็นการให้บริการสำหรับพนักงานและลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เท่านั้น

ข้อสังเกต

  • ควรมีการนัดหมายล่วงหน้า เนื่องจากต้องมีการเตรียมอุปกรณ์และสถานที่
  • หากผู้ขอรับบริการสวมใส่ชุดที่พอดีตัวและมีการเตรียมตัวเพื่อการถ่ายภาพ เช่น จัดแต่งทรงผม โกนหนวดโกนเครา แต่งหน้า จะช่วยให้ภาพถ่ายสวยงามสมบูรณ์มากขึ้น

ข้อควรระวัง

  • อุปกรณ์ถ่ายภาพชำรุดและแตกหักได้ ควรใช้อุปกรณ์อย่างระมัดระวัง
  • กระแสไฟฟ้าเป็นสิ่งสำคัญในการให้บริการ
  • ผู้ที่ปฏิบัติงานและผู้ขอรับบริการควรตรงต่อเวลา
  • กรณีที่ไม่นัดหมายล่วงหน้า อาจไม่ได้รับความสะดวกในการขอรับบริการ
Back to Top