ข้อมูลผู้เขียน

Posted on Mon, 08/16/2021 - 15:46 by Nantaporn_Khan…

 

  nantaporn pic

  ชื่อ-สกุล: นางสาวนันทพร ขันธศุภหิรัญ

  ตำแหน่ง: นักเทคโนโลยีการศึกษา 

  สังกัด: งานผลิตสื่อการศึกษาเพื่อการเรียนการสอน

  ฝ่าย: สนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษา 

  เบอร์โทรศัพท์: 0 756 73316, เบอร์ภายใน 73316

  email: knantapo@mail.wu.ac.th 

Back to Top