ภาคผนวก

Posted on Fri, 08/27/2021 - 19:16 by Nantaporn_Khan…

 ข้อกำหนดภาพถ่ายเพื่อทำบัตรประจำตัวพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

     อ้างอิงจากพระราชบัญญัติบัตรประจำพนักงานองค์กรรัฐ พ.ศ. 2542 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยเครื่องแบบของพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และแบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ และแบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัวลูกจ้างชั่วคราวซึ่งปรากฏอยู่บนเว็บส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร และจากการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร สามารถสรุปได้ว่า การแต่งกายเพื่อถ่ายรูปติดบัตรประจำตัวพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ แต่งกายชุดปกติขาวและชุดสุภาพ มีรายละเอียดดังนี้

  • ชุดแต่งกาย 

การแต่งกายชุดปกติขาว ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยเครื่องแบบของพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2558

ข้อ 6. ชุดปกติขาว

       (ก)   การแต่งเครื่องแบบชุดปกติขาว สำหรับพนักงานชาย
       (2)   เสื้อ ให้ใช้เสื้อแบบราชการสีขาวใช้ดุมโลหะสีทองตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.2 เซนติเมตร 5 ดุม
       (ข)   การแต่งเครื่องแบบชุดปกติขาว สำหรับพนักงานหญิง
       (2)   เสื้อ ให้ใช้เสื้อนอกคอแบะสีขาวแบบคอแหลม หรือคอป้าน แขนยาวถึงข้อมือมีตะเข็งหลัง 4 ตะเข็บ ที่แนวสาบอกมีดุมตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ขนาดเล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เซนติเมตร 3 ดุม สำหรับเสื้อคอแหลม และ 5 ดุมสำหรับเสื้อคอป้าน มีกระเป๋าล่างข้างละ 1 กระเป๋า เป็นกระเป๋าเจาะเฉียงเล็กน้อย ไม่มีใบปกกระเป๋า และให้ใช้เสื้อคอพับแขนยาวสีขาวผูกผ้าพันคอสีดำเงื่อนกลาสี ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่อกเสื้อเบื้องซ้ายด้วย 

ข้อ 7. เครื่องหมายประดับคอเสื้อ 

       ให้มีเครื่องหมายเป็นโลหะสีทองลายตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย 1.5 เซนติเมตร สูง 2.5 เซนติเมตร ใช้ติดคอเสื้อเครื่องแบบปกติขาวของพนักงานมหาวิทยาลัยตอนหน้าทั้งสองข้าง

ข้อ 8. อินทรธนู

       ให้มีอินทรธนูแข็ง พื้นสักหลาดสีดำ ขนาดกว้าง 5 เซนติเมตร ยาวตามความยาวของบ่า มีแถบไหมสีทองกว้าง 0.5 เซนติเมตร เป็นขอบด้านคอปลายมนติดดุมโลหะสีทองตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยขนาดเล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เซนติเมตร บนอินทรธนูปักดิ้นทองเป็นลายก้านต่อดอกบนพื้นสักหลาดสีดำ และให้ติดอินทรธนูทับเสื้อเหนือบ่าทั้งสองข้างจากไหล่ไปคอ  
สำหรับการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในสังกัดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นการแต่งกายด้วยชุดปกติขาวครึ่งท่อน ไม่ต้องสวมหมวก ประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทานที่อกเสื้อด้านซ้าย ส่วนพนักงานที่ยังไม่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือไม่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อาทิ พนักงานต่างชาติ ให้ประดับแพรแถบที่ระลึกแทน ผู้ชายใช้แพรแถบชนิดสามแถบ ผู้หญิงใช้แพรแบบชนิดสองแถบ ส่วนสตรีมุสลิมคลุมฮิญาบสีดำสอดชายฮิญาบไว้ในเสื้อเชิ้ต 

        ลิงค์ตัวอย่างเครื่องแบบและการแต่งกายชุดปกติขาวของพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

        (https://drive.google.com/file/d/1FYorqrtgTPcwUpGtLINMLenHGz2Jkt0r/view?usp=sharing)

แต่งกายชุดสุภาพ สำหรับการขอมีบัตรประจำตัวลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

       แต่งตามหลักสากลทั่วไป หรือใส่ชุดตามที่หน่วยงานกำหนด หรืออาจสวมสูททับ

การแต่งกายชุดสูทของมหาวิทยาลัย  

       ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยเครื่องแบบของพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2558 ส่วนที่ 2 ข้อที่ 11. การแต่งกายชุดสูทส สำหรับพนักงานชาย  (1) (2) และ (3)  สูทสีกรมท่า กระเป๋าหน้าอกด้านซ้ายมือปักตรามหาวิทยาลัย เสื้อตัวในเป็นเสื้อเชิ้ตสีขาว เนกไทสีแสด ปักตรามหาวิทยาวิทยาลัย  

  ตัวอย่างชุดปกติขาวที่มีให้บริการ


 

  • ลักษณะภาพถ่าย

          ภาพถ่ายสำหรับทำบัตรประจำตัวพนักงานฯ เป็นภาพครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ม ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2.5 x 3.0 เซนติเมตร 

          ซึ่งงานผลิตสื่อการศึกษาฯ ได้เตรียมเสื้อชุดปกติขาวพร้อมเครื่องหมาย และแพรแถบย่อ รวมถึงเสื้อสูทพิธีการและเนคไทไว้บริการ สำหรับชุดปกติขาว มีชุดปกติขาวสำหรับชายและหญิงอย่างละ 3 ขนาด คือ ชุดปกติขาวหญิง มีเสื้อขนาด 32 นิ้ว 34 นิ้ว และ 36 นิ้ว ผู้หญิงต้องเตรียมเสื้อเชิ้ตสีขาวมาเอง ส่วนเสื้อชุดปกติขาวชายจะมีขนาด 38 นิ้ว 40 นิ้ว และ 42 นิ้ว  

ขนาดรูป
 


แหล่งค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม (ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ) 

  • พระราชบัญญัติบัตรประจำพนักงานองค์กรรัฐ พ.ศ. 2542

        http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2542/A/034/1.PDF

  • กฎกระทรวง (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 [หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการขอมีบัตร การออกบัตร และลักษณะของบัตร]

        http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2542/A/113/1.PDF

  • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยเครื่องแบบของพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2558 (Walailak University Uniform regulation 2015)

        https://drive.google.com/file/d/1IyW535z1B6ewgUTFQg2Eo1sIgEzVtca5/view?usp=sharing

  • คู่มือพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

        https://hro.wu.ac.th/wp-content/uploads/2020/01/1.handbook_revised21012020.pdf

  • แบบฟอร์มคำขอมีบัตรพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (จากเว็บไซต์ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร https://hro.wu.ac.th/forms/

             - คำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานองค์กรของรัฐ
                https://drive.google.com/file/d/1wUy-ZIM-gIDe2xMXaEkO4S7h6R1hKgr9/view

             - คำขอมีบัตรประจำตัวลูกจ้างชั่วคราว
                https://drive.google.com/file/d/1W8Nf43pkwm1ZE9vDBwO6g24dYRXO42bM/view

 


 

Back to Top