คำถามที่พบบ่อย FAQ

Posted on Mon, 08/16/2021 - 15:37 by Nantaporn_Khan…

คำถาม: ติดต่อขอถ่ายภาพติดบัตรได้อย่างไร?

คำตอบ: ท่านสามารถติดต่อขอนัดถ่ายภาพติดบัตรได้ 2 วิธีคือ 1. โทรศัพท์มาสอบถามรายละเอียดและนัดหมายวันเวลาที่สะดวกที่หมายเลข 0 75 673316 เบอร์ภายใน 73316 หรือมาติดต่อด้วยตัวเองเพื่อนัดหมายที่ห้องงานผลิตสื่อการศึกษา ชั้น 1 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


คำถาม: สามารถ walk in มาถ่ายโดยไม่ต้องประสานงานได้หรือไม่?

คำตอบ: เนื่องจากงานผลิตสื่อเพื่อการเรียนการสอนมีภารกิจการให้บริการในหลายรูปแบบ ทั้งในและนอกสถานที่โดยไม่มีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอน  การ walk in อาจทำให้ท่านไม่ได้รับความสะดวกและเสียเวลา เพื่อให้ท่านได้รับบริการที่ดีที่สุดแนะนำให้โทรศัพท์มานัดหมายถ่ายภาพได้ที่หมายเลข 0 75 673316 หรือเบอร์ภายใน 73316


คำถาม: ถ่ายภาพแล้วนานแค่ไหนกว่าจะได้รับภาพ  

คำตอบ: โดยปกติงานผลิตสื่อฯ จะนัดรับภาพถ่ายภายใน 2-3 วันนับจากวันถ่ายภาพขึ้นกับภาระงาน ณ ขณะนั้น หรือหากต้องการภาพด่วน (ไม่ตกแต่งภาพ) และเจ้าหน้าที่ไม่ติดภาระงานอื่น ท่านสามารถรอรับภาพได้ภายใน 30 นาที แต่ทั้งนี้เวลาอาจมีความคลาดเคลื่อนได้


คำถาม: ถ้าต้องการไฟล์ภาพด้วย จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มหรือไม่

ตอบ: ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ ณ ตอนมาถ่ายภาพ หรือโทรศัพท์ประสานขอในภายหลังได้


 คำถาม: หากต้องการพิมพ์รูปเพิ่มในภายหลังต้องทำอย่างไร

ตอบ: งานผลิตสื่อการศึกษาเพื่อการเรียนการสอนได้ดำเนินการจัดเก็บภาพถ่ายบุคคลที่ได้ให้บริการไว้ในคลังข้อมูลภาพถ่ายบุคคลเพื่อรองรับการให้บริการในโอกาสต่อ ๆ ไปอยู่แล้ว หากต้องการอัดรูปเพิ่มสามารถโทรศัพท์มาประสานงาน แจ้งความประสงค์ได้ที่หมายเลข 0 75 673316 หรือเบอร์ภายใน 73316 

Back to Top