ผังการยืมเงินสดย่อย

Posted on Wed, 03/16/2022 - 15:21 by Boonpen_Chootong

ผังยืมเงิน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. เมื่อเรื่องอนุมัติแล้ว ให้ทำเรื่องขอยืมเงินสดย่อย เอกสารประกอบ ได้แก่ เรื่องที่อนุมัติผ่านระบบ WU DOMS + TOR + ใบยืมเงินสดย่อย (ภาคผนวก2) ส่งเอกสารให้พนักงานธุรการของฝ่ายบริหารฯ

พิมพ์หนังสือนุมัติ

                                        ตัวอย่างภาพ พิมพ์เอกสารหนังสืออนุมัติ ในระบบ WU DOMS

พิมพ์TOR

                                                                                  ตัวอย่างภาพ พิมพ์ TOR 

     1.1 ส่งเอกสารใบยืมเงินสดย่อยกับพนักงานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไปฯ หลักฐานการยืมเงิน ได้แก่ ใบยืมเงิน + หนังสืออนุมัติจากระบบ WU DOMS + TOR 
     1.2 พนักงานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไปฯ ดำเนินการโอนให้ตามหมายเลขบัญชีในใบยืมเงินสดย่อย

ใบยืมเงินสด
                                                                        ตัวอย่างภาพ ใบยืมเงินสดย่อย


2. ได้รับเงินโอนเข้าบัญชีผู้ยืม ได้แก่ บรรณารักษ์งานจัดหาฯ 
3. โอนเงินให้ร้านค้า
     3.1 ร้านค้าได้รับเงิน พร้อมหลักฐานการโอนเงิน
     3.2 ร้านค้ารวบรวมหนังสือตามที่แจ้งยืนยันการสั่งซื้อ
     3.3 ร้านค้าส่งหนังสือพร้อมใบเสร็จรับเงิน และแจ้งร้านค้าเรื่องการเขียนใบเสร็จรับเงิน ให้ออกในนามมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช และให้ส่งหนังสือมาที่บรรณารักษ์ ศูนย์บรรณสารฯ กรณีร้านค้าไม่มีใบเสร็จรับเงิน ให้ส่งเอกสาร ใบสำคัญรับเงิน (ภาคผนวก3) ของมหาวิทยาลัยไปให้ร้านค้า และให้ร้านค้าส่งสำเนาบัตรประชาชนแนบมาด้วย หรือร้านค้าที่มีบิลเงินสด ให้ร้านค้าออกบิลเงินสดมาก่อน แล้วบรรณารักษ์เขียนเอกสารรับรองแทนใบเสร็จ (ภาคผนวก4) อีกครั้งก็ได้เช่นกัน

ใบเสร็จรับเงิน

                                                                          ตัวอย่างภาพ ใบเสร็จรับเงิน


4. ได้รับตัวเล่มหนังสือจากร้านค้า ที่ส่งมาพร้อมกับใบเสร็จรับเงิน ตรวจสอบหนังสือ และเอกสารใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้อง ตามตัวอย่างภาพ ได้แก่ มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ได้รับเงินจาก รายการ จำนวนเงิน ผู้รับเงิน
5. ส่งหนังสือ พร้อมเอกสารให้พนักงานธุรการของฝ่ายพัฒนาฯ ทำรายงานผลขอซื้อ/ขอจ้าง
6. พนักงานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไปฯ ตรวจสอบเอกสารแล้ว ให้ผู้ยืมเงิน ลงนามในใบคืนเงินสดย่อย กรณีมีเงินคืน เช่น ยืมเงินเกิน ต้องโอนกลับเข้าบัญชีของศูนย์บรรณสารฯ 

Back to Top