ผังการจัดซื้อหนังสือภาษาไทย

Posted on Mon, 03/14/2022 - 13:17 by Boonpen_Chootong

ขั้นตอนซื้อ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. รับเรื่องอนุมัติจัดซื้อ ผ่านระบบ WU DOMS ของมหาวิทยาลัย จากหัวหน้าฝ่ายฯ
2. รวบรวมรายชื่อหนังสือภาษาไทยที่เสนอซื้อ ใส่รายละเอียดของหนังสือในโปรแกรม Excel ได้แก่ ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ISBN จำนวนที่สั่งซื้อ

รวบรวมรายการซื้อ

                                                                   ตัวอย่างภาพ การรวบรวมรายการสั่งซื้อ

3 ตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Walai AutoLib เข้าสู่ระบบ Dashboard ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Walai AutoLib แล้วเลือกสืบค้น โดยเลือกสืบค้นจากชื่อเรื่อง หรือ ISBN ก็ได้ ถ้าผลการค้นหา เป็นคนละปีที่พิมพ์ ถึอว่าไม่ซ้ำ และซื้อปีพิมพ์ล่าสุด 

ค้นวลัย

                                     ตัวอย่างภาพ หน้าจอสืบค้นจาก Walai AutoLib ผลการสืบค้นไม่ซ้ำ

4. รายชื่อหนังสือที่ตรวจสอบความซ้ำซ้อนหรือไม่
     4.1 ถ้าซ้ำ หมายถึง ห้องสมุดมีหนังสือชื่อเรื่องนั้นอยู่แล้ว ติดต่อกลับผู้เสนอซื้อ ว่าต้องการซื้อเพิ่มหรือไม่
           - ยืนยันจะซื้อเพิ่ม ดำเนินการจัดซื้อ
           - ไม่ซื้อเพิ่ม ยกเลิกการจัดซื้อรายการนั้น 
     4.2 กรณีไม่ซ้ำ คือไม่มีรายการหนังสือที่ต้องการในฐานข้อมูล หรือมี แต่คนละปีพิมพ์ ถือว่าไม่ซ้ำ ให้ดำเนินการจัดซื้อ
5. ตรวจสอบงบประมาณ
6. มีงบจัดซื้อเพียงพอหรือไม่
     6.1 ถ้าไม่มีงบ แจ้งผู้เสนอซื้อ ให้ซื้อในงบปีถัดไป หรือยกเลิกการจัดซื้อ 
     6.2 มีงบ
           - ติดต่อร้านค้า ขอใบเสนอราคา หนังสือภาษาไทย ติดต่อศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แต่การซื้อกับศูนย์หนังสือฯ จะไม่ซื้อแบบจ่ายเงินสด แต่จะเป็นการโอนเงินภายในมหาวิทยาลัย ตามแบบฟอร์มการโอนเงินภายในมหาวิทยาลัย (ภาคผนวก 1) การจัดซื้อแบบเงินสด คือรายการหนังสือที่ศูนย์หนังสือฯ ไม่สามารถเสนอราคาได้ ต้องติดต่อร้านค้าอื่น หรือรายการหนังสือภาษาไทยบางรายการ ต้องติดต่อซื้อตรงกับร้านค้าที่จำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว 
           - ร้านค้าส่งใบเสนอราคามาให้ 

ร้านค้า

                                                                 ตัวอย่างภาพ ร้านค้าจำหน่ายหนังสือ

7. รวมรวมรายการหนังสือที่ร้านค้าเสนอราคามาให้
8. ซื้อได้หรือไม่
     8.1 ซื้อไม่ได้ แจ้งกลับผู้เสนอซื้อ ว่าไม่สามารถหาซื้อได้
     8.2 ซื้อได้ 
9. ทำ TOR หรือคุณลักษณะของหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกโดยแยกทำแต่ละร้านค้า เพื่อจะซื้อกับร้านค้าที่ได้รับการคัดเลือก เอกสารทำเป็นไฟล์ PDF เพื่อใช้แนบใน WU DOMS ในหัวข้อสิ่งที่ส่งมาด้วย

TOR

                                                          ตัวอย่างภาพ TOR ของร้านค้า

10. ทำรายงานขอซื้อ/ขอจ้างในระบบ WU DOMS การลงรายการในระบบ WU DOMS อยู่ใน ผังงานทำรายงานขอซื้อ/ขอจ้างผ่านระบบ WU DOMS เมื่อเรื่องอนุมัติแล้ว ส่งต่อให้พนักงานธุรการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อรอทำรายงานผลขอซื้อ/ขอจ้าง 

เรื่องใน DOMS

                                                ตัวอย่างภาพ เอกสารส่งต่อ รอในระบบ WU DOMS  
 

11. ผลการทำรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ผู้อำนวยการศูนย์บรณณสารฯ อนุมัติหรือไม่
     11.1 ไม่อนุมัติ แจ้งผู้เสนอซื้อ
     11.2 อนุมัติ 
             - ติดต่อร้านค้า แจ้งยืนยันการสั่งซื้อ
             - ร้านค้าแจ้งรายละเอียดการจ่ายเงิน
12. ทำเรื่องขอยืมเงินสดย่อย ตามผังการยืมเงินสดย่อย
13. เรื่องที่อนุมัติในระบบ WU DOMS ส่งต่อให้พนักงานธุรการฝ่ายพัฒนาฯ 

 

Back to Top