เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง

Posted on Mon, 03/14/2022 - 13:11 by Boonpen_Chootong

เงื่อนไข

1. การจัดซื้อหนังสือภาษาไทย ต้องได้รับการอนุมัติให้จัดซื้อจากผู้บริหารแล้วเท่านั้น
2. การจัดซื้อ ต้องจัดซื้อตามระเบียบพัสดุของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3. การดำเนินการจัดซื้อ จัดทำผ่านระบบ WU DOMS ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น การเลือกข้อความมาตรฐานในระบบ WU DOMS ต้องเลือกให้ตรงกับอำนาจผู้อนุมัติวงเงิน ซึ่งมี 2 กรณี ได้แก่ วงเงินไม่เกิน 20,000 บาท และวงเงินเกิน 20,000 บาท

ข้อสังเกต
4. การได้มาของหนังสือภาษาไทย ใช้เวลาดำเนินการจัดซื้อไม่เกิน 1 เดือน กรณีสินค้าปกติ ผู้เสนอซื้อสามารถได้ตัวเล่มหนังสือประกอบการเรียนการสอนได้อย่างรวดเร็ว  

ข้อควรระวัง
5. วิธีการจัดซื้อหนังสือภาษาไทยโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจะมีลักษณะการจ่ายเงิน 2 แบบ ได้แก่ การโอนเงินไปก่อน และการจ่ายเงินทีหลัง ร้านค้าหนังสือภาษาไทย จะให้จ่ายเงินไปก่อน ยกเว้นศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นการโอนงบประมาณระหว่างหน่วยงาน
6. ต้องมีการตรวจสอบรายละเอียดในใบเสร็จรับเงินจากร้านค้าให้เรียบร้อย หากร้านค้าไม่มีใบเสร็จรับเงิน ใช้บิลเงินสดแทนได้ 

Back to Top