ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

Posted on Fri, 08/20/2021 - 09:35 by Sudtirak_Jaritngam
  1. ผู้ปฏิบัติงานแทนมีความเข้าใจรายละเอียดของอุปกรณ์ไฟเวที และโปรแกรมที่ใช้งานได้เป็นอย่างดี
  2. มีแนวปฎิบัติในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบเมื่อมีการหมุนเวียนผู้ปฏิบัติงานทดแทนกันในอนาคต 
  3. อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์และผู้ใช้บริการโสตทัศนูปกรณ์ ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และหน่วยงานภายนอก
  4. ผู้ใช้บริการและผู้จัดงานรับทราบรายละเอียดและรูปแบบของไฟเวทีที่ใช้สำหรับการจัดกิจกรรม         

 

Back to Top